Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) upravují blíže práva a povinnosti při koupi a prodeji zboží mezi prodávajícím, kterým je společnost GLAMVIDA CZ s.r.o., IČ 26081016, se sídlem Košíkov 72, 595 01 Velká Bíteš, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 116634, (dále jen „prodávající“), který je provozovatelem internetového obchodu www.biogena.cz a zákazníkem (dále jen „kupující“).

2.      Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu, provozovanému na webové stránce, umístěné na internetové adrese www.biogena.cz, a to prostřednictvím webové stránky.

3.      Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.biogena.cz mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy Občanským zákoníkem a Zákonem o obchodních korporacích, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

4.      Veškerá písemná ujednání či obchodní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, jež mají odlišné znění než VOP, mají před těmito VOP přednost.

5.      Kupující je povinen potvrdit seznámení a souhlas s těmito VOP, a to buď písemně či elektronicky.

6.      O změně obsahu VOP prodávající informuje na svých webových stránkách. Po uveřejnění nabývají VOP účinnosti při uzavření první následující objednávky zboží kupujícím. 

II. Definice

1.      Kdekoli v těchto VOP či dokumentech souvisejících mají níže uvedené zkratky či termíny dále uvedený význam:

Zbožím se rozumí produkty vyráběné anebo prodávané prodávajícím.

III. Registrace kupujícího

1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.biogena.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5.     Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.

Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit na svém osobním účtu zřízeném na webové stránce www.biogena.cz 

IV. Cena zboží

1.      Kupující je povinen za odebrané zboží uhradit kupní cenu.

2.      Cena zboží objednaného kupujícím se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.biogena.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží a služeb uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě.

3.      Podmínky dopravy a její cena je uvedena na webových stránkách v sekci Doprava a platba

4.      Veškeré nestandaradní možnosti doručení zboží musí být dohodnuty společně s objednávkou.

V. Platební podmínky

1.      Pokud není ve smlouvě či jiné dohodě smluvních stran dohodnuto jinak (např. platba převodem), jsou kupující povinni uhradit bezhotovostně platební kartou nebo v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. 

2.      Pokud není ve smlouvě či jiné dohodě smluvních stran dohodnuto jinak, kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v ceníku zboží před dodáním zboží, nebo v okamžiku dodání. Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky s tím, že případný nárok kupujícího na náhradu škody není tímto ustanovením dotčen.

3.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno povinnost kupujícího uhradit kupní cenu zboží předem.

5.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

6.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (tj. číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

8.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

9.      V případě dodávky nestandardního množství zboží nebo nestandardního druhu zboží (tj. zboží, které není prodávajícím standardně vyráběno, ale je možné na základě poptávky kupujícího vyrobit), je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího zálohovou platbu ve výši 100% z celkové kupní ceny zboží (včetně DPH).

10.    Faktura (daňový doklad) je kupujícímu dle specifik zaslána jako součást zásilky se zbožím, nebo následně po dodání zboží poštou nebo e-mailem. Faktura je platná i bez otisku razítka a podpisu prodávajícího.

11.    V případě prodlení kupujícího s úhradou za jakékoli plnění poskytnuté prodávajícím kupujícímu je prodávající oprávněn pozastavit dodání zboží kupujícímu až do úplné úhrady všech splatných závazků kupujícího. V tomto případě není prodávající v prodlení s dodáním zboží.

VI. Objednávka a její přijetí

1.      Zboží bude kupujícímu dodáváno na základě uzavření kupní smlouvy formou akceptace jednotlivých objednávek. Objednávky mohou být ze strany kupujícího činěny prostřednictvím eshopu www.biogena.cz

2.      Objednávka musí obsahovat jméno a příjmení nebo firmu a sídlo kupujícího (shodné s obchodním rejstříkem), dodací adresu kupujícího, je-li odlišná od sídla kupujícího. Je-li plátce DPH, tak také IČ a DIČ.  Dále doporučujeme telefonický kontakt, který je důležitý pro správné dodání zboží.

3.      Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem přijetí objednávky ze strany prodávajícího, o čem prodávající kupujícího vyrozumí. Prodávající si vyhrazuje právo přijetí objednávky odmítnout.

VII. Termín dodání, dodací podmínky

1.      Kupující je povinen objednané a řádně doručené zboží odebrat. Současně s dodáním zboží je předán kupujícímu i přepravní doklad, který je kupující povinen potvrdit.

2.      Pokud se strany dohodnou na odeslání zboží prodávajícím, je závazek dodání splněn okamžikem převzetí zboží kupujícím od dopravce. 

3.      Prodávající je oprávněn i k plnění, pokud nemá veškeré kupujícím objednané zboží na skladě. Konkrétní objednávka (dodávka) zboží je tak považována za splněnou i tímto částečným plněním. V takovém případě prodávající není v prodlení s dodáním zboží. Pokud kupující trvá na dodání nedodaného zboží, zašle objednávku novou.

4.    Kupující má právo odstoupit od smlouvy zákonné lhůtě 14 dní. Kupující spotřebitel nemusí v této lhůtě uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím (mimo částku  dodatečných nákladů na dopravné, kterou si kupující zvolil jako způsob dodání zboží a která je odlišná od nejnižšího nabízeného dopravného prodávajícím), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.     Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě, nejlépe přímo s vráceným zbožím.  Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

6.     Je-li vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit náhradu škody na kupujícím a započíst si svůj nárok na vrácenou částku. Prodávající, v tomto případě, prokáže vzniklou škodu kupujícímu a kupujícímu vrátí sníženou kupní částku o svůj nárok.

7.     Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

8.     Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.     Tyto Obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetové stránce  www.biogena.cz. V znění platném v den akceptace objednávky jsou neoddělitelnou součástí uzavřené kupní smlouvy a odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje všechny ustanovení těchto „OP“ ve znění podle tohoto bodu.

2.     Tyto Obchodní podmínky nabývají platnost dnem 1. 4. 2023.