Všeobecné obchodní podmínky

  Všeobecné obchodní podmínky

  BIOGENA CB spol. s r.o.

  OBSAH:

  I.      Základní ustanovení

  II.     Definice

  III.     Kupní cena

  IV.     Platební podmínky

  V.     Objednávka

  VI.     Termín dodání dodací podmínky

  VII.    Přeprava zboží

  VIII.    Odmítnutí převzetí zboží

  IX.     Výhrada vlastnictví, přechod škody

  X.     Palety

  XI.     Kredit kupujícího

  XII.    Podmínky skladování

  XIII.    Záruční doba

  XIV.   Druhy dopravy zboží, převzetí a reklamace

  XV.    Vady zjevné a skryté

  XVI.   Vyšší moc

  I. Základní ustanovení

  1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví v souladu
  s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v
  platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“) upravují blíže práva a
  povinnosti při koupi a prodeji zboží mezi prodávajícím, kterým je
  společnost BIOGENA CB spol. s r.o., se sídlem U Pily 702, 370 01 České
  Budějovice, IČ: 62526472, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
  soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5114, (dále jen
  „prodávající“) a zákazníkem (dále jen „kupující“).

  2.   Veškerá písemná ujednání či obchodní smlouvy mezi prodávajícím a
  kupujícím, jež mají odlišné znění než VOP, mají před těmito VOP přednost.

  3.   Kupující je povinen písemně potvrdit seznámení a souhlas s těmito
  VOP.

  4.   O změně obsahu VOP prodávající informuje na svých webových
  stránkách. Po uveřejnění nabývají VOP účinnosti při uzavření první
  následující objednávky zboží kupujícím.

  II. Definice

  

  1.   Kdekoli v těchto VOP či dokumentech souvisejících mají níže uvedené
  zkratky či termíny dále uvedený význam:

  Zbožím 
  se rozumí produkty vyráběné anebo prodávané prodávajícím.

  Auto s čelem
  je vozidlo vybavené hydraulickým čelem s nákladovou plošinou a maximálním
  zatížením 800 kg.

  Požadavkem na typ vozidla 
  se rozumí požadavek na určitý požadovaný typ vozidla – kamion, vozidlo do
  3,5t, jiné.

  Místní požadavky dopravy
  – zda je v místě dodání dopravní omezení, které může komplikovat doručení
  zboží (např. pěší zóna apod.)

  Potvrzení POD
  – povinnost potvrzení dokladu = potvrzení o dodání (POD)

  K prvním dveřím
  – jedná se o standardní místo doručení, kdy se zásilka předává na
  manipulační ploše nebo u prvních uzamykatelných dveří (nikoli na místě
  určeném kupujícím, např. sklad, druhé patro budovy apod.)

  Předání odpovědné osobě
  – zboží bude předáno osobě uvedené na objednávce oproti dokladu totožnosti

  LS služby
  – logistické služby, tj. skladování, manipulace a přeprava

  Služba za příplatek 
  - Je služba, která nespadá do standardních služeb poskytovaných firmou 
  BIOGENA CB spol. s r.o.. Příplatky za nadstandard jsou řešeny individuálně
  na základě požadavku zákazníka a možností logistického partnera. Není
  zaručeno, že služba za příplatek je uskutečnitelná. 

  Dnem
  se rozumí pracovní den

  D+3
  se rozumí standardní doručení zboží v termínu do tří dnů od akceptace
  objednávky a v časovém rozmezí 07:00 – 18:00 hod

  III. Kupní cena

  1.   Kupující je povinen za odebrané zboží uhradit kupní cenu.

  2.   Ceny zboží jsou uvedeny v ceníku zboží prodávajícího. Pro
  konkrétního kupujícího mohou být dohodnuty odlišné ceny zboží stanovené ve
  speciálním ceníku pro daného kupujícího.

  3.   V kupní ceně jsou zahrnuty náklady na standardní dodání zboží
  kupujícímu (dle článku VI. bodu 5. těchto VOP), pokud je hodnota objednávky
  minimálně 800,- Kč včetně DPH.

  4.   V případě, že hodnota objednávky nepřesáhne 800,- Kč včetně DPH,
  budou k hodnotě objednávky připočteny přepravní náklady a balné ve výši
  136,- Kč vč. DPH.

  5.   V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty palety, není-li ve smlouvě
  uvedeno jinak.

  6.   Veškeré příplatkové možnosti doručení zboží musí být dohodnuty
  společně s objednávkou.
<
/pre>

  IV. Platební podmínky

  1.   Pokud není ve smlouvě či jiné dohodě smluvních stran dohodnuto
  jinak (např. platba převodem), jsou kupující povinni uhradit zboží hotově
  při předání zboží, nebo předem na účet prodávajícího vedený na dokladu ke
  zboží, nebo na zálohové faktuře. Podkladem pro odeslání (dodání) zboží je v
  tomto případě připsání částky (kupní ceny) na účet prodávajícího. Platbu
  hotově lze realizovat po předešlé dohodě v provozovně prodávajícího na
  adrese U Pily 702, 370 01 České Budějovice, nebo dobírkou dopravci.

  2.   Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v
  ceníku zboží v termínu uvedeném na faktuře (daňovém dokladu). Pokud není
  dohodnuto jinak, je splatnost veškerých faktur (daňových dokladů), 14 dnů
  ode dne dodání zboží. Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny,
  zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z
  dlužné částky s tím, že případný nárok kupujícího na náhradu škody není
  tímto ustanovením dotčen.

  3.   V případě dodávky nestandardního množství zboží nebo nestandardního
  druhu zboží (tj. zboží, které není prodávajícím standardně vyráběno, ale je
  možné na základě poptávky kupujícího vyrobit), je prodávající oprávněn
  požadovat od kupujícího zálohovou platbu ve výši 100% z celkové kupní ceny
  zboží (včetně DPH).

  4.   Faktura (daňový doklad) je kupujícímu dle specifik zaslána jako
  součást zásilky se zbožím ve formě příbalu umístěného vně zásilky (v
  případě úhrady kupní ceny v hotovosti), nebo následně po dodání zboží
  poštou nebo e-mailem. Faktura je platná i bez otisku razítka a podpisu
  prodávajícího.

  5.   V případě prodlení kupujícího s úhradou za jakékoli plnění
  poskytnuté prodávajícím kupujícímu je prodávající oprávněn pozastavit
  dodání zboží kupujícímu až do úplné úhrady všech splatných závazků
  kupujícího. V tomto případě není prodávající v prodlení s dodáním zboží.

  

  V. Objednávka

  1.   Zboží bude kupujícímu dodáváno na základě jednotlivých objednávek.
  Objednávky mohou být ze strany kupujícího činěny:

  – písemně: poštou na adrese BIOGENA CB spol. s r.o., U Pily 702, 370 01
  České Budějovice

  – e-mailem: biogena@biogena.cz

  – telefonicky na bezplatné telefonické lince 800 777 377

  – osobně – prostřednictvím sítě obchodních zástupců prodávajícího

  2.   Objednávka musí obsahovat firmu a sídlo kupujícího (shodné s
  obchodním rejstříkem), dodací adresu kupujícího, je-li odlišná od sídla
  kupujícího, IČ případně také DIČ – je-li plátce DPH, název zboží (případně
  bližší identifikaci), požadované množství zboží v kusech nebo kartonech,
  osobu oprávněnou k převzetí zboží a telefonický kontakt na osobu, která je
  oprávněna zboží převzít, dopravní dispozice.

  

  VI. Termín dodání, dodací podmínky

  1.   Dohodnou-li se smluvní strany na odebrání zboží kupujícím na
  provozovně prodávajícího, je zboží dodáno v okamžiku, kdy umožní
  prodávající kupujícímu se zbožím nakládat v místě své provozovny.

  2.   Kupující je povinen objednané a řádně doručené zboží odebrat.
  Současně s dodáním zboží je předán kupujícímu i přepravní doklad, který je
  kupující povinen potvrdit.

  3.   Pokud se strany dohodnou na odeslání zboží prodávajícím, je závazek
  dodání splněn okamžikem převzetí zboží kupujícím od dopravce. Dodávka je
  realizována na rampu nebo k prvním uzamykatelným dveřím kup
ujícího, není-li
  dohodnuto jinak.

  4.   Prodávající je oprávněn i k plnění, pokud nemá veškeré kupujícím
  objednané zboží na skladě. Konkrétní objednávka (dodávka) zboží je tak
  považována za splněnou i tímto částečným plněním. V takovém případě
  prodávající není v prodlení s dodáním zboží. Pokud kupující trvá na dodání
  nedodaného zboží, zašle objednávku novou.

  5.   Standardní doručení zboží je v termínu do tří dnů od akceptace
  objednávky ( D+3 ) mezi 7-18 hod, není-li sjednáno jinak. Je-li
  v objednávce uvedena kontaktní osoba, je dodáváno výhradně této osobě,
  pokud však přijetí potvrdí zástupce kupujícího, je zboží předáno této
  osobě, která se nachází na místě doručení a prokáže svou identitu. Předání
  stvrdí podpisem. Je-li uveden požadavek na telefonické avízo, je dopravcem
  kupující informován o závozu v den jeho uskutečnění ráno, nejpozději však
  hodinu před předáním. Zásilka je doručována vždy ucelená. Zásilka je
  doručována k prvním uzamykatelným dveřím nebo na rampu určenou k vykládce.

  6.   Službami za příplatek při dodání zboží jsou:

  PTD
  – pevný termín dodání

  D+1
  – zboží je dodáno druhý pracovní den následující po akceptaci objednávky ze
  strany prodávajícího mezi 7-18 hod. 

  D+X
  – zboží je dodáno jiný než druhý pracovní den po akceptaci objednávky ze
  strany prodávajícího mezi 7-18 hod., nutno specifikovat konkrétní lhůtu
  dodání

  TW (časové okno)
  – dodání zboží v okně od 7-14 hodin

  JIT (Just in Time)
  – dodání zboží v požadovanou hodinu +/- 30 min

  Avízo
  – nutnost telefonicky potvrdit dodání zboží před jeho doručením ze strany
  prodávajícího (standardně ráno v den závozu min. však 1 hod před doručením)

  Dobírka
  – úhrada doručeného zboží v hotovosti při doručení

  Donáška
  – jedná se o místo doručení, kdy se zásilka předává na místě určeném
  kupujícím

  Oprávnění ke vstupu/vjezdu
  – doručení zboží je na přání kupujícího provedeno výhradně prověřenou
  osobou (věznice, vojsko apod.)

  Cena služby za příplatek při dodání zboží je individuální dle konkrétní
  objednávky, požadavku a situace. V případě požadavku kupujícího na službu
  za příplatek, sdělí prodávající kupujícímu cenu této služby.

  VII. Přeprava zboží

  1.   Prodávající realizuje dodání zboží prostřednictvím smluvního
  dopravce a jeho smluvními partnery.

  2.   Zboží prodávajícího je dodáváno v mono (jednodruhových) nebo mix
  (míchaných) baleních na mono (jednodruhových) či mix (míchaných) paletách
  nebo kartonech a je pro přepravu náležitě označeno (adresou příjemce,
  číslem objednávky, packing listem atd.) a je pro přepravu dostatečně
  zajištěno a chráněno tak, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození.

  3.   Pokud kupující zajistí k odběru zboží vlastního dopravce, je tento
  povinen prokázat se oprávněním zboží převzít. (plná moc = RZ vozidla, jméno
  řidiče, identifikační doklady, atd.)

  4.   Liší-li se požadované dopravní dispozice od standardního způsobu
  doručení, je kupující povinen uvést tyto odlišné dispozice v konkrétní
  objednávce (např. max. tonáž vozidla, auto s čelem atd.).

  VIII. Odmítnutí převzetí zboží

  1.   Pokud kupující prokazatelně bezdůvodně nepřevezme objednané zboží,
  je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši ce
ny
  dopravy, minimálně však 500,- Kč bez DPH.

  IX. Výhrada vlastnictví; přechod škody

  1.   Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až
  úplným zaplacením kupní ceny zboží.

  2.   Nebezpečí vzniku škody na zboží (ztráty, zničení, poškození či
  znehodnocení) přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí
  zboží kupujícím, tj.:

  – při vlastním odběru převzetím zboží kupujícím

  – předáním zboží smluvnímu dopravci kupujícího

  – převzetím zboží od dopravce prodávajícího

  X. Palety (vratné obaly)

  

  1.   Prodávající standardně dodává zboží v mono (jednodruhových) nebo
  mix (míchaných) baleních, které je možno naložit na dřevěnou EUR paletu o
  rozměru 80 x 120 cm. Nebo ½ paletu o rozměru 80 x 60 cm

  2.   Při každé dodávce musí mít kupující připraveny EUR palety pro
  výměnu v množství, které od prodávajícího převezme s tím, že se musí jednat
  o stejný druh EUR nebo ½ palet ve stejné kvalitě jako byly předány pod
  dodávaným zbožím. 

  3.   Nebude-li mít kupující potřebný počet EUR nebo ½ palet na výměnu k
  dispozici, je povinen zboží na vlastní náklady z palet složit a tyto palety
  vrátit zpět dopravci nebo uhradit ponechaný počet EUR palet oproti úhradě
  250,- Kč bez DPH/ks.

  4.   Prodávajícím jsou přijímány zpět, resp. výměnou, pouze EUR palety
  čisté, nepoškozené (tj. všechny díly palety jsou spojeny hřebíky, které
  nevyčnívají, nesmí být poškozeny hranoly a prkna – dle ČSN 26 9120) a jsou
  stejné kvality, jaké byly vydány kupujícímu.

  XI. Kredit kupujícího

  1.   Se stálými obchodními partnery je možné sjednat obchodní úvěr
  (kredit). Do výše tohoto kreditu může zákazník objednávat zboží v dohodnuté
  době splatnosti. Prodávající je oprávněn vyžadovat zajištění individuálně
  stanoveného kreditu, např. směnkou, bankovní zárukou, popř. jinými
  individuálními mechanismy.

  2.   Při překročení dohodnutého kreditu kupujícího je prodávající
  oprávněn nedodávat další kupujícím objednané zboží, dokud nebude závazek
  kupujícího uhrazen (tj. kupujícím dorovnána výše kreditu minimálně do
  sjednané výše). V takovém případě není prodávající v prodlení s dodáním
  zboží.

  XII. Podmínky skladování zboží

  1.    Kupující je povinen dodržovat podmínky skladování uvedené na
  obalech zboží. Pokud tyto skladovací podmínky kupující poruší, nebude ze
  strany prodávajícího uznána případná reklamace předmětného zboží, pokud
  způsob skladování mohl mít na namítané vady vliv.

  XIII. Záruční doba

  1.   Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při
  převzetí kupujícím bez vad a jeho užitná hodnota a kvalita odpovídá
  poskytnutým zárukám výrobce, které jsou uvedeny na obalu výrobku, a to po
  dobu jeho minimální trvanlivosti uvedené na obalech zboží (případně
  ověřeném dokumentu od dodavatele).

  2.   Odpovědnost za poškození zásilky v průběhu přepravy nese dopravce.

  
    XIV. druhy dopravy zboží k zákazníkovi, převzetí a reklamace
  

  

  1.   Dodání zásilky do 30 kg – balík – dodáváno prostřednictvím balíkové
  služby, při převzetí zásilky je příjemce povinen zkontrolovat vnější
  přepravní obal (poškození, celistvost, neporušení peč
etě (lepící páska
  s logem FOODS nebo BIOGENA) a potvrzení převzetí zásilky dopravci. Pokud
  při přejímce zákazník zjistí závadu, je povinen tuto skutečnost zapsat do
  předávacího protokolu (POD). Reklamace na obsah balíku lze podat písemně
  nebo telefonicky v den dodání, nejpozději však do 24 hodin od dodání.

  2.   Dodání zásilky nad 30 kg – zásilka složena z více balíků nebo palet
  – dodáváno prostřednictvím smluvního logistického partnera. Při převzetí
  zásilky je příjemce povinen provést kontrolu vnějšího přepravního obalu
  (poškození, celistvost, neporušení pečetě (lepící páska AG FOODS nebo
  BIOGENA) a potvrzení převzetí zásilky dopravci. Pokud při přejímce zákazník
  zjistí závadu, je povinen tuto skutečnost zapsat do předávacího protokolu.
  Reklamace na obsah zásilky lze podat písemně nebo telefonicky v den dodání,
  nejpozději však do 24 hodin od dodání.

  3.   V obou případech platí, že zákazník může odmítnout poškozenou nebo
  neúplnou zásilku (s výjimkou stanovenou v článku VI. bodě 4 VOP). Důvody
  takovéhoto nepřevzetí uvede kupující se svým podpisem (podpisem oprávněné
  osoby) do přepravního dokladu nebo předávacího protokolu. Kupující není
  oprávněn přijmout pouze část zásilky. Zásilku kupující v případě zjištění
  vad buď celou odmítne, nebo musí zásilku celou přijmout a zapsat výhradu
  dle dále uvedených podmínek. Jakékoli zjištěné vady (porušení zásilky,
  porušení pečetě, poškození zásilky) či výhrady k doručení zásilky musí být
  zapsány do přepravního dokladu nebo předávacího protokolu, který má
  přepravce u sebe a na který kupující potvrzuje převzetí zboží v souladu s
  dodacím listem.

  4.   Kupující není oprávněn uplatnit nároky ze zjevných vad zboží, pokud
  neprovedl kontrolu při přejímce dle shora uvedeného postupu nebo
  nezapsal-li do průvodního dokladu (přepravního dokladu (POD)) existenci
  zjevných vad.

  5.   Zjistí-li kupující některou z vad, reklamuje ji u prodávajícího bez
  zbytečného odkladu po jejím zjištění nejpozději však do 24 hodin od
  převzetí zásilky. (u vad zjevných ihned při převzetí). O zjištěných
  závadách informuje kupující prodávajícího telefonicky nebo písemně na
  adrese: BIOGENA CB spol. s r.o., U Pily 702, 370 01 České Budějovice, tel:
  800 777 377 nebo emailu: biogena@biogena.cz; (s výjimkou vad
  zjevných, které musí být zaznamenány v předávacím protokolu nebo přepravním
  listu), přičemž uvede charakteristiku závad a údaje nutné k zaznamenání
  reklamace:

  – název a adresa kupujícího

  – datum zjištění reklamované vady

  – identifikaci výrobku, název výrobku

  – množství reklamovaného zboží (vždy uvádějte v prodejní jednotce)

  – datum výroby zboží, číslo/a kartonu/ů

  – datum příjmu zboží

  – číslo dodacího listu, ke kterému se reklamace vztahuje

  – popis reklamované vady, důvod reklamace

  – jméno reklamujícího i přebírajícího

  Bez uvedení všech výše uvedených informací, je prodávající oprávněn
  reklamaci kupujícího odmítnout.

  6.   Reklamace je prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu,
  nejpozději do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění.

  7.   K uplatnění reklamace je třeba, aby kupující reklamované zboží po
  oznámení vad neprodleně odeslal prodávajícímu, v odůvodněných případech lze
  reklamaci uznat i u spotřebovaného zboží, které již prodávajícímu odeslat
  nelze.

  8.   Při uznání reklamace má kupující právo na dodání nedodaného zboží,
  výměnu reklamovaného zboží nebo vrácení peněz včetně náhrady nákladů
  spojených s reklamací.

  9.   Prodávající je oprávněn reklamaci zamítnout v
 následujících
  případech:

  – u zboží po ukončené době minimální trvanlivosti

  – pokud vada vznikla nevhodným používáním nebo nedodržením pokynů
  stanovených výrobcem

  – vada vznikla neodborným nebo nevhodným zacházením, manipulací,
  skladováním nebo zanedbáním péče o zboží

  - nedodržením postupu převzetí zboží od dopravce

  - je - li prokázáno, že k pochybení nedošlo na straně odesílatele.

  10.  Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny
  zboží v plné hodnotě a ve stanovené lhůtě splatnosti.

  11.  Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy
  kupující právo na reklamaci zboží uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký
  způsob vyřízení reklamace kupující preferuje, a dále potvrzení o datu a
  způsobu vyřízení reklamace, včetně doby jejího trvání.

  12.  Pro případ zamítnuté reklamace vydá prodávající kupujícímu taktéž
  písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

  13. Při odesílání zboží zpět odesilateli – vrácené, poškozené, reklamované
  – je zákazník povinen zásilku připravit k odeslání dle pokynů BIOGENA CB
  spol. s r.o..

  XV. Vady zjevné a skryté

  1.   Vady zboží zjistitelné při přejímce zboží, tzv. zjevné vady
  (Kupující má povinnost reklamovat tyto vady ihned po jejich zjištění, tj.
  při přijetí, na pozdější reklamace nebude brán zřetel). Mezi zjevné vady
  patří:

  – poškození zásilky (pomačkaný, roztrhaný, promočený obal apod.)

  – nesprávné počty kartonů přejímaného zboží (u viditelně poškozených,
  otevřených nebo porušených kartonů je povinnost přepočítat množství v
  kartonech ihned při přejímce)

  – nesprávný druh zboží

  – silně znečištěný povrch obalů

  – narušený obal výrobku v otevřeném, poškozeném kartonu:

  – delaminace fólie – oddělení jedné nebo více vrstev z obalu

  – protržené, prasklé nebo naříznuté obaly

  – chybějící doklad nebo doklad, který neodpovídá běžným parametrům a zákonu
  o DPH

  – počet kusů u heterogenního balení je kupující povinen kontrolovat ihned
  při přejímce

  2.   Vady zboží zjistitelné/zjištěné až po přejímce zboží, tzv. skryté
  vady (Kupující je povinen reklamovat tyto vady ihned po jejich zjištění).
  Mezi skryté vady patří:

  – hmotnost a počet kusů výrobků v neporušeném a uzavřeném originálním
  kartonu

  – narušený obal výrobku v neporušeném a uzavřeném kartonu:

  – delaminace fólie – oddělení jedné nebo více vrstev z obalu

  – protržené, prasklé nebo naříznuté obaly

  – nesprávná etiketa (pouze nesoulad etikety obalu s etiketou kartonu)

  – nesprávná cena uvedená v dokladu (faktura, příjmový pokladní doklad)

  3.   Vady zboží zjistitelné až při použití výrobku (Kupující je povinen
  reklamovat tyto vady ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce
  doby minimální trvanlivosti uvedené na obalech zboží, a to jen za
  předpokladu, že zboží je skladováno za doporučených podmínek a v
  originálním obalu)

  – chuťová nesrovnalost při otevření výrobku

  – čichová nesrovnalost při otevření výrobku (evidentně jiné aroma)

  – vzhledová nesrovnalost – nehomogenní, ztvrdlý výrobek, zboží nebo
  surovina, nevyhovující barva

  

  XVI. Vyšší moc

 1.   Odpovědnost stran za částečně nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se takto stalo v důsledku vyšší mocí. Vyšší mocí se rozumí každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu nebo trvale částečné nebo úplné plnění závazků některé smluvní strany. Jako vyšší moc se uznávají události, k nimž dojde po uzavření smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.

  2.   Strany jsou povinny splnit své závazky, jakmile účinky vyšší moci
  pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu
  působení vyšší moci.

  3.   Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna
  neprodleně, nejpozději do 10 dnů, písemně doporučeným dopisem uvědomit
  druhou smluvní stranu o jejím vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek
  zánik práva dovolávat se této události.

  4.   Trvají-li okolnosti vyšší moci více než 15 dní, smluvní strany se
  zavazují jednat o náhradních termínech plnění závazků. Nesejdou-li se
  smluvní strany k jednání nebo nedohodnou-li se, je kterákoli ze stran
  oprávněna od závazku, který je okolnostmi vyšší moci postižen, odstoupit.

  V Českých Budějovicích dne: 1.2.2020